STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88521 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1431/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
23/09/2020

88522 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

88523 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-5PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
20/09/2021

88524 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 11-HM/HWATIME Còn hiệu lực
27/05/2022

88525 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 209/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD Còn hiệu lực
21/05/2020