STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88536 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

88537 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-106/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88538 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/19/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

88539 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/19-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

88540 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm Protein đặc hiệu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 242022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022