STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88541 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED monitorigelhdm Đã thu hồi
27/03/2023

88542 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1227/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

88543 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

88544 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

88545 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED monitorigelhdm2 Còn hiệu lực
20/07/2023