STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88546 Ống nối dây máy thở cao tần TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

88547 Ống nối dây máy thở cao tần TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 020-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare Còn hiệu lực
25/01/2021

88548 Ống nối dây máy thở cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 45/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

88549 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 04/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
12/01/2023

88550 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần Catheter mount, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019