STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88566 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

88567 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 590.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
02/11/2020

88568 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 193.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

88569 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
31/12/2020

88570 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
23/03/2021