STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88571 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 83/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021

88572 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 298/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/09/2021

88573 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-058/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

88574 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-079/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

88575 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-045/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022