STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88591 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 247 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
31/03/2021

88592 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 254 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

88593 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 255 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
02/04/2021

88594 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/04/2021

88595 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 73/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/04/2021