STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88596 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 192022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

88597 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/14/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

88598 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/14-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

88599 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2717/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

88600 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2718/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022