STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88611 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

88612 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 86/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

88613 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

88614 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 88/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

88615 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019