STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88611 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3035/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

88612 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-007REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

88613 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 161/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/08/2021

88614 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin, Renin, Gastrin, Procalcitonin. ̣ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 062022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

88615 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-024/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021