STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88621 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 55/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

88622 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 76/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

88623 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

88624 Máy đọc dùng trong xét nghiệm Elisa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-129/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

88625 Máy đọc ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1803/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
28/12/2020