STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88631 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 04/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023

88632 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3978/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

88633 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 12/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
06/02/2024

88634 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

88635 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024