STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88651 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 380-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
09/12/2020

88652 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 380-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
09/12/2020

88653 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 380-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
09/12/2020

88654 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
04/03/2021

88655 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210332 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021