STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88661 Mũi dùi Ochsner (Ochsner Gall Bladder Trocars 16 ) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 47/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUÂT AN PHA Còn hiệu lực
03/10/2019

88662 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-420-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

88663 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

88664 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

88665 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 505/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019