STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88696 Mũi khoan nội tủy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 241/SGN/0421 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/04/2021

88697 Mũi khoan nội tủy thân xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 997-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

88698 Mũi khoan nội tủy thân xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 997-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

88699 Mũi khoan nướu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

88700 Mũi khoan phá các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 722A-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
17/02/2020