STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88711 Máy đọc chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM 07-2024/ASP-KQPL Còn hiệu lực
24/04/2024

88712 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020562/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

88713 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0321 (1) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2021

88714 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021264/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

88715 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0821 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021