STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88771 Medical Display TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 79/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Cetech Healthcare Còn hiệu lực
01/10/2021

88772 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 01/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2023

88773 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

88774 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

88775 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023