STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88771 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 280-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/11/2021

88772 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

88773 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

88774 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

88775 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Số: PLYT/2022/220000155/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022