STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88796 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 170323/PL-GP Còn hiệu lực
20/05/2023

88797 Thòng lọng cắt Polyp (Snare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2048/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

88798 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK08-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022

88799 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK01-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/04/2023

88800 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT AGS01-KOINT23/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/05/2023