STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88801 Máy đo đường huyết, que thử đường Huyết,Thuốc thử TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2155 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Ấn Còn hiệu lực
13/01/2021

88802 Máy đo đường huyết, đo mỡ máu Cholesterol, đo lượng Axit Uric (3 trong 1) và Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 18072022/BPL-BLW Còn hiệu lực
18/07/2022

88803 Máy đo đường, mỡ máu, gút, các que thử đường huyết, mỡ máu, gút TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1243 PL-TTDV Còn hiệu lực
05/05/2022

88804 Máy đo, kiểm tra chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020021/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
10/02/2020

88805 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020