STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88811 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ THƯ 1209/BPL-2022/HT Còn hiệu lực
15/09/2022

88812 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023

88813 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

88814 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-59.18/1700000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC Còn hiệu lực
16/03/2020

88815 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021