STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88886 Quả lọc thận nhân tạo sợi Polysulfone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 69/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

88887 Quả lọc thận nhân tạo WEGO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO NASTECH 002/PL-NASTECH Còn hiệu lực
07/04/2022

88888 Quả lọc thận nhân tạo Xevonta TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 67/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

88889 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020

88890 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020