STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88901 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0219-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2020

88902 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181021-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

88903 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090523-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

88904 Qủa (Màng) lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 030622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

88905 Quả (Màng) lọc thận nhân tạo HELBIO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT 200522-HDT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022