STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88921 Mũi khoan tạo đường hầm cho vít neo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 279/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

88922 Mũi khoan tạo đường hầm cho vít neo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 280/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

88923 Mũi khoan thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TAMEDIC 005/DBM/23 Còn hiệu lực
22/12/2023

88924 Mũi khoan thép nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1509/170000102/PCBPL-BYT/2017 Còn hiệu lực
06/05/2022

88925 Mũi khoan tốc độ cao dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/145 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021