STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88921 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.TP/202308/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

88922 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 01.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

88923 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 260/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2023

88924 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 46/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

88925 Quả hấp phụ máu (Disposable Hemoperfusion Cartridge) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 46/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2020