STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88966 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
25/07/2023

88967 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 25/04/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
26/02/2024

88968 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI 07/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

88969 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI 11/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2024

88970 Miếng cầm máu mũi (kích thước 8.0 cm x 1.5 cm x 2.0cm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2243PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD Còn hiệu lực
29/03/2020