STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88981 Máy đốt u bằng vi sóng và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

88982 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

88983 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

88984 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

88985 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020