STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89036 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

89037 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

89038 Ống thông can thiệp - 5F and 6F Launcher Guide Catheters TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

89039 Ống thông can thiệp - 7F and 8F Launcher Guide Catheters TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

89040 Ống thông can thiệp - chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021564/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022