STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89056 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-51/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

89057 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-52/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

89058 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
18/08/2021

89059 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0076-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

89060 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0186/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021