STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89056 Máy siêu âm cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

89057 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2354A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

89058 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1011/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Còn hiệu lực
13/07/2021

89059 Máy sinh thiết chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 383-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

89060 Máy sinh thiết chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 071/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020