STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89071 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

89072 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 007PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

89073 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 032.23/PL-TVME Còn hiệu lực
19/10/2023

89074 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0510/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
01/11/2023

89075 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 1312/CBPL-THIENHA Còn hiệu lực
18/12/2023