STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89076 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 0103.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

89077 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 01PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
12/09/2020

89078 Nhiệt kế điện tử (dùng đo thân nhiệt) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
11/07/2019

89079 Nhiệt kế điện tử 01690-410 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL04/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

89080 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer Digibaby) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 135/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bristar Còn hiệu lực
06/10/2020