STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89096 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 03/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
24/06/2022

89097 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 415/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

89098 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 02-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
09/05/2022

89099 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 03-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
11/05/2022

89100 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 479/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022