STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89116 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 111/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

89117 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 06/2022-BPL Còn hiệu lực
25/10/2022

89118 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

89119 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

89120 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022