STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89136 Nhiệt kế điện tử lanafrom IRT-200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

89137 Nhiệt kế điện tử Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 98/170000001/PCBPL-BYT (2017) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2020

89138 Nhiệt kế điện tử Sakura TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 06/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89139 Nhiệt kế điện tử Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89140 Nhiệt kế điện tử đầu mềm Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 05/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019