STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89166 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

89167 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-27/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

89168 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 249/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/03/2023

89169 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 483/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

89170 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 497/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/10/2023