STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89246 Nắp lành thương dùng trong cấy ghép implant TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 494/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

89247 nắp máy khoan (nắp đậy pin cho máy) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 870/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/05/2021

89248 Nắp MiniCap TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 05/2023/BPL-DBD Còn hiệu lực
30/11/2023

89249 Nắp ngăn ống dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

89250 Nắp ngăn ống dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020