STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89251 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1874/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

89252 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

89253 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

89254 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 12/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

89255 Nasal care NANA for baby TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 33/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Còn hiệu lực
15/05/2020