STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89311 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

89312 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

89313 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

89314 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 003-2024/CBPL-SR Còn hiệu lực
11/03/2024

89315 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật dạng bột đông khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB 02/PLTTBYT/BTL/23 Còn hiệu lực
20/11/2023