STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89336 Môi trường rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

89337 Môi trường rã phôi chậm giai đoạn phân tách (ThawKitTM Cleave) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 741/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
23/07/2020

89338 Môi trường rã phôi giữa ngày 2 và 4 GM501 EmbryoStore Thaw TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
03/06/2021

89339 Môi trường rã phôi nhanh giai đoạn phân tách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2908A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

89340 Môi trường rã trứng phôi nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2909A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023