STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89341 Môi trường rã đông (Thawing Media) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1359 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
31/12/2020

89342 Môi trường rã đông phôi VitriStoreThaw TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

89343 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0301/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

89344 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1205-01/22 Còn hiệu lực
12/05/2022

89345 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2663A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022