STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89381 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Còn hiệu lực
31/12/2021

89382 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Số:01/2022-PL-DHT Còn hiệu lực
17/09/2022

89383 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/02-2022 Còn hiệu lực
15/11/2022

89384 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1227 12020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

89385 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED monitorigelhdm Đã thu hồi
27/03/2023