STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89391 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 3113PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

89392 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 3113PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

89393 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221343/CBPL-HCC Còn hiệu lực
19/05/2022

89394 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

89395 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221343-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
04/08/2022