STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91346 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt sau 2.7/3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 254/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

91347 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

91348 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt trước 2.7/3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 197/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91349 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt trước 2.7/3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 252/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

91350 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt trước 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 203/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019