STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91436 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 179/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91437 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 180/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91438 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 181/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91439 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91440 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 183/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019