STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91496 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 105/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

91497 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

91498 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 107/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

91499 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 108/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

91500 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 109/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019