STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91516 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 01/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91517 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91518 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91519 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91520 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 10/PLVM Còn hiệu lực
27/11/2023