STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91521 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 25112023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

91522 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN 0112/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91523 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA 012PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91524 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2023

91525 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 12122023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2023