STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91536 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH 15/2023/LANOANH -TBYT Còn hiệu lực
13/03/2024

91537 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 04/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
15/03/2024

91538 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 001/2024/VK-SD Còn hiệu lực
04/04/2024

91539 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 063-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

91540 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240412/MP-BPL Còn hiệu lực
12/04/2024