STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91581 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Đã thu hồi
01/10/2020

91582 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Còn hiệu lực
01/10/2020

91583 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG E.O.G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

91584 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

91585 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020117/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/03/2020