STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91586 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020087C/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LÊ Còn hiệu lực
04/03/2020

91587 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020128A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Còn hiệu lực
04/03/2020

91588 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 436/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2020

91589 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1202/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
14/08/2020

91590 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1567/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
30/09/2020