STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91591 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1564/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT – HÀN Còn hiệu lực
19/10/2020

91592 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1564/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT – HÀN Còn hiệu lực
19/10/2020

91593 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
11/12/2020

91594 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1794/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
24/12/2020

91595 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2045/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
03/02/2021