STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91611 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-10/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

91612 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 18082023/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
18/08/2023

91613 Nồi hấp tiệt trùng khoang hấp ngang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019022/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
09/07/2019

91614 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 779 PL Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Trường Sơn Còn hiệu lực
08/01/2020

91615 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 250 lít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GEMS 01/0807/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2021