STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91651 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

91652 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

91653 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

91654 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

91655 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 146/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020